Privacyverklaring

TeamHuiswerk, gevestigd aan Zuidhaege 2 9401 NZ Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.teamhuiswerk.nl       Zuidhaege 2 9401 NZ Assen info@teamhuiswerk.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden via de website TeamHuiswerk verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf via de website verstrekt via een formulier. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website maar alleen via een email aan TeamHuiswerk verstrekt. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt voor informatievoorziening, afstemmen en/of aangaan van diensten, afhankelijk van het doel van het ingevulde formulier. De gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken TeamHuiswerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar De website en/of dienst van TeamHuiswerk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er door TeamHuiswerk zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@teamhuiswerk.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt TeamHuiswerk verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over de aangeboden diensten

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? TeamHuiswerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden TeamHuiswerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die door TeamHuiswerk gebruikt worden Voor uitleg over cookies en het actuele gebruik van cookies op de website door TeamHuiswerk, wordt verwezen naar de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@teamhuiswerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

TeamHuiswerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe TeamHuiswerk uw persoonsgegevens beveiligt Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@teamhuiswerk.nl.